„Активно приобщаване и достъп до заетост на лица с трайни увреждания от Област Сливен”

Среща с целевата група по проект BG05SFPR002-2.005-0071

Екипът на Проект BG05SFPR002-2.005-0071 „ Активно приобщаване и достъп до заетост на лица с трайни увреждания от Област Сливен “, по Процедура за предостаявне на  безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения, осъществяван с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, организира първа информационна среща, с целева група  от  15 лица . Срещата  ще се проведе на 5 юни 2024 г., /сряда/, от 16.30часа в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ , ул. „Ген. Скобелев“ № 3, гр. Сливен.

Целта на срещата е представяне на дейностите на проекта, конкретните цели и задачи на проекта. Ще бъдат разяснени и дейностите, свързани с представителите на целевата група – психолози, мениджри на случай, разпределяне по работни групи, участие в обученията по проекта, участие в дейностите на проекта , срещите с две целеви групи и техните семейства и др. и ще бъдат представени психолози и мениджъри на отделните работни групи.


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТA

Powered By EmbedPress