Социална услуга – тук ще намерите информация кога сме създадени и какви са нашите цели.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Сливен

Функционира със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане като държавна дейност, делегирана за управление на местно ниво.

Услугата е предоставена в управление на Фондация „Милосърдие” в консорциум със СОНИК СТАРТ” ООД. Кмета на Община Сливен я предоставя въз основа на публично проведен конкурс съгласно Закона за социално подпомагане. На база сключен договор от 01.03.2023 г. Община Сливен възлага организацията и управлението на социалната услуга ДЦПЛУ, в изпълнение на изготвена Програма за изпълнение на услугата.

Фондация “Милосърдие” и СОНИК СТАРТ” ООД, си партнират в изпълнение на дейностите по предоставяне на качествена социална услуга в Сливен. 

Социална услуга

В класната стая. Социална услуга.
В клас
Индивидуално внимание към потребителите на социална услуга.
Индивидуално внимание

Услугите в Дневния център са адаптирани съобразно потребностите на общността, като основен фокус е ефективността на социалните услуги по отношение най-добрия интерес, качеството на живот и социалното включване на възрастните хора с увреждания. Свързани са с преодоляване на социалната изолираност, гарантиране на равноправното положение, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за възрастните хора на територията на община СЛИВЕН.

Грижа за хората в неравностойно положение

Социалните услуги, насочени към потребителите, са базирани на Методологията за работа с хора с увреждания и включват:

   Индивидуални и групови социални консултации, извършващи се ежедневно от екип ръководител, социален работник, трудотерапевт, социален педагог и медицинска сестра.

>    Промяна на нагласите и осъзнаване от хората с увреждания за правото да бъдат информирани – да имат личен избор на социална услуга, да имат достъп до знания, информация, документация и административна помощ.

>    Извършване на посредническа дейност пред институции за реализиране на социалните права на хората с увреждания.

>    Изготвяне на индивидуален план за работа с всички лица с увреждания на базата на социалната оценка, извършена от екипа на Центъра, както чрез изготвен ежемесечен и седмичен график според индивидуалните нужди и план за грижи.

>    Получаване на социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, възрастни в неравностойно положение.

>    Правна помощ.

>    Информация за финансова подкрепа – текущи програми и проекти; възможности за наемане на работа и др.

>    Обучение с основните житейски потребности на клиентите за доставяне и/или приготвяне на храна, хранене, пазаруване, контролиране ежедневно на лицата при предписаните от лекар лекарства, придружаване до личен лекар и др.

>    Създаване на трудови навици, поддържане на хигиената в Центъра и дома;

>    Получаване на помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в Центъра, дома и извън него и други.