Terms and Conditions

Последно обновяване: 28 Дек. 2021

Моля  прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уебсайта milosardie.eu (“Услугата”), който е собственост на Фондация Милосърдие Сливен (“нас”, “ние” или “наш”).

Вашият достъп и използване на услугата зависи от приемането и спазването на тези условия. Условията са в сила за всички посетители, потребители и други, които осъществяват достъп до уебсайта.

Като достъпвате или използвате milosardie.eu Вие се задължавате да спазвате тези условия. Ако не сте съгласни с някое условие, тогава няма да имате достъп до Услугата.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под вашата парола, независимо дали паролата ви е с нашата Услуга или услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Фондация Милосърдие Сливен и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Фондация Милосардие Сливен.

Фондация Милосардие Сливен няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Фондация Милосардие Сливен не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Съветваме  Ви да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем вашия акаунт незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно се прекратява. Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Всички клаузи на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила при прекратяване, ще останат в сила и след прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните стълкновителни разпоредби.

Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заменят всички предходни споразумения, които може да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще се опитаме да предоставим най-малко 30 дни предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.

 

============= English translation ======================

Last updated: 28 Dec. 2021

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the milosardie.eu website (the “Service”) operated by Fondacia Milosardie Sliven (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Fondacia Milosardie Sliven and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Fondacia Milosardie Sliven.

Fondacia Milosardie Sliven has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Fondacia Milosardie Sliven shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Bulgaria without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.