Какви са целите ни и как ги постигаме

Финансиране и законосъобразност

  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) – Сливен функционира като социална услуга в общността. Финансира се като държавно делегирана дейност. Капацитетът на ДЦПЛУ е 15 места.
  • Основната цел е да позволи на потребителите да компенсират или елиминират функционалните дефицити; междуличностните и свързани с обкръжението бариери, създадени от увреждането; да се възстановят способностите за независим живот, социализиране и ефективно управление на собствения живот. Чрез ангажиране на потребителите в социално-позитивни дейности, постигаме две важни неща: те преодоляват психологическата бариера да се чувстват ненужни; осигуряваме им условия за взаимопомощ.
  • ДЦПЛУ Сливен има разработена политика, съобразена с нормативните изисквания и обезпечена с необходимите ресурси. Разработени са писмени правила и процедури, регламентиращи цялостния процес по предоставяне на услугите, организиране на работата, вътрешната комуникация и екипност. На лице е разработен инструментариум за цялостна оценка на нуждите и индивидуален план за предоставяне на услугите.

Организация на работата

  • Организацията и структурирането на работа в ДЦПЛУ Сливен се основават на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и хората с увреждания – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.
  • ДЦПЛУ Сливен поставя акцент на развитието на гъвкави социални услуги за възрастни хора с увреждания. Те отговарят на динамично променящите се нужди на потребителите. Предоставят се при тях в естествената общностна и семейна среда. Важен е както иновативния подход, така и доброто партньорство с другите доставчици на социални услуги, институции и партньори.
  • ДЦПЛУ осигурява личностно и образователно развитие на потребителите и активна подкрепа на техните семейства. Същевременно поема отговорност – да се предоставя и управлява професионална грижа – качествено, ефективно и дългосрочно.